شبهه: معراج رفتن پیامبر از نظر عقلی امری محال است!!!

شبهه:

در آیه اول از سوره اسراء یکی از عقائد مهم مسلمانان یعنی به معراج رفتن پیغمبرشان بیان شده است که از دیدگاه عقل امری محال به حساب می آید؟!

اشکال اول: برای اقدام به یک سفر فضایی و فرار از جاذبه زمین، با سرعتی معادل چهل هزار کیلومتر در ساعت نیاز است

اشکال دوم: در خارج از جو زمین، هوایی وجود ندارد و انسان در آنجا نمی تواند زنده بماند.

اشکال سوم: در خارج از جو زمین، اشعه های خطرناکی به مانند اشعه کیهانی  اشعه ماوراء بنفش واشعه ایکس وجود دارد که در خارج از جو زمین بر ارگانیسم

بدن انسان تآثیر گذاشته به طوری که کشنده و مرگبار است.

با اشکالات موجود می توان دریافت که این عقیده مسلمانان نیز خرافه ای بیش نیست.

پاسخ به شبهه:

سوال

در آیه اول از سوره اسراء یکی از عقائد مهم مسلمانان یعنی به معراج رفتن پیغمبرشان بیان شده است که از دیدگاه عقل امری محال به حساب می آید چرا

که چند اشکال عمده دارد که با هم مرور می کنیم:

اشکال اول: برای اقدام به یک سفر فضایی و فرار از جاذبه زمین، به سرعتی معادل چهل هزار کیلومتر در ساعت نیاز است

اشکال دوم: در خارج از جو زمین، هوایی وجود ندارد و انسان در آنجا نمی تواند زنده بماند.

اشکال سوم: در خارج از جو زمین، اشعه های خطرناکی به مانند اشعه کیهانی  اشعه ماوراء بنفش واشعه ایکس

 وجود دارد که در خارج از جو زمین بر ارگانیسم بدن انسان تآثیر گذاشته به طوری که کشنده و مرگبار است.

با اشکالات موجود می توان دریافت که این عقیده مسلمانان نیز خرافه ای بیش نیست.

جواب

قبل از بیانِ جواب، نیاز است که ما به یک مقدمه اشاره کنیم:

قضیه معراج پیغمبر یکی از معجزات آن حضرت به حساب می آید. اصولا در معجزه دو امر اساسی وجود دارد. اول: معجزه از اموراتی است که عقلا محال

نیست. دوم معجزه به وسیله قدرت الهی انجام می گیرد به طوری که بقیه افراد از انجام آنچنان کاری عاجز باشند.

اما اصل جواب

تمام اشکالاتی که مطرح شده به خصوصیتِ اول معراج بر می گردد یعنی می خواهند امکان وقوعِ معراج را زیر سوال برده و بگویند:

معراج عقلا محال است واقع شده باشد، چون محال است انسان بتواند با سرعت بالا از جو زمین خارج شود.

معراج عقلا محال است واقع شده باشد، چون محال است انسان به خاطر عدم وجود هوا و بی وزنی، در خارج از جو زمین زنده بماند.

معراج عقلا محال است واقع شده باشد، چون محال است انسان با وجودِ تابش مستقیم اشعه کیهانی و ایکس بر بدنش زنده بماند.

سوال : آیا این امور واقعا محال عقلی است؟

جواب: بشر با پیشرفت علمی خود ثابت کرد که هیچ یک از این امور محال  عقلی نیست. بشر توانسته است با ساختن سفینه های فضائی با سرعت بالاتر

ازجو زمین خارج شود، بشر توانسته است با ساختن لباس مخصوص از اشعه های مختلف در خارج از جو زمین خود را حفظ نماید. بشر توانسته است با

امکانات و تمرین های متعدد با بی وزنی مقابل کند.

بنابراین ، خارج شدن از جو زمین عقلا محال نیست ، چون بشر در حال حاضر علنا آن را انجام می دهد.

سوال : آیا این امور واقعا محال عقلی هستند؟

جواب: بشر با پیشرفت علمی خود ثابت کرد که هیچ یک از این امور محال عقلی نیست. بشر توانسته است با ساختن سفینه های فضائی با سرعت بالا ازجو

زمین خارج شود . بشر توانسته است با ساختن لباس مخصوص از اشعه های مختلف در خارج از جو زمین خود را حفظ نماید. بشر توانسته است با امکانات و

تمرین های متعدد با بی وزنی مقابله کند.

بنابراین ، خارج شدن از جو زمین عقلا محال نیست، چون بشر درحال حاضر علنا آن را انجام می دهد.

حال می گوییم:

هنگامی که بشر با این قدرت محدود بتواند خود را به نوعی در برابر این امور به ظاهر محال قرار دهد و آنها را به ممکن تبدیل کند، آیا با استمداد از نیروی

نامحدود الهی این امر برای پیغمبر ما ممکن نیست؟ بلکه همچنان که در مقدمه عرض کردیم، نیروی الهی در معجزه، فوق نیروی بشری است و همچنان که

می بینید ، معجزه معراج پیغمبر بدون امکانات امروزی بوده که نشان می دهد پیغمبر اکرم با نیرویی فوق نیروی بشری به آسمانها رفته است. این نیروی الهی

را در تمام معجزات انبیای گذشته مشاهده می کنیم، مثلا در زمان حضرت موسی اصل تبدیل عصا به حیوانی به مانند مار ممکن بود و خیلی از ساحران این

فعل را انجام می دادند اما نیروی الهی عصای موسی را به ماری بزرگ تبدیل کرد که  در توان ساحران نبوده است.

خلاصه جواب: با مشاهدات خارجی در می یابیم که اصلِ خروج از جوَ زمین امری ممکن بوده و اگر پیغمبراکرم بدون امکانات امروزی از جو زمین خارج شدند. به

قدرت نا محدود الهی بوده است که ما نظیر این قدرت را در معجزات پیغمبران قبلی نیز مشاهده می کنیم.

و در آخر

سیر پیغمبر اکرم درشب معراج در دو مرحله بوده است  

۱-سیر در آسمان اول که به آن آسمان ملک می گویند

۲-سیر در آسمان دوم تا هفتم که به آن آسمان ملکوت می گویند

به مجموعه کیهان( که مشتمل بر میلیاردها کهکشان و ستارگان و …. می باشد) آسمان اول یا آسمان ملک می گویند. تمام اشکالاتی که درباره معراج مطرح

شد مربوط به سیرِ در این آسمان است و الا سیر پیغمبر اکرم در شش آسمان دیگر نیز بوده است که از آن به آسمانِ ملکوت تعبیرمی کنند. اتفاقا هدف اصلی

سیر پیغمبر اکرم در شبِ معراج، دیدن آسمان ها و دیدن بهشت و جهنم بود، نه دیدن کهکشانها و ستارگان که در آسمان ملک هستند.

گاهی ایراد می گیرند که چطور پیامبر در یک شب این همه فاصله را طی کرده و از کره خاک تا آسمان هفتم را رفته است در حالی که فقط خارج شدن از

آسمان اول و عبور از منظومه شمسی و کهکشانها سالها طول می کشد؟

در جواب عرض می کنیم: سیر در آسمان ملکوت( یعنی آسمان دوم تا هفتم) اصلا نیاز به زمان ندارد چرا که زمان مربوط به عالم ملک و ماده است ، نه عالم

ملکوت. اما مورد سیر در عالم ملک و گذشتن از منظومه شمسی و کهکشانها، می گوییم:

مرکبی که پیغمبر اکرم با آن به معراج رفته اند. براق نام داشت . علمای علم حدیث گفته اند: علت نام گذاری اش ان بود که مرکب مزور بسیار تندو مانند برق

حرکت می کرد. جالبتر این که در توصیف این مرکب فضایی در پاره ای از احادیث آمده است: ( خطاه مد بصره) کافی ج ۸ ص ۳۷۶ حدیث ۵۶۷ / بحار الانوار

ج۱۸ص۳۱۱

یعنی هر قدمِ مرکبِ پیغمبر به اندازه مقدار دید او بوده است و با توجه به این که رؤیت اشیا به وسیله نور صورت  می گیرد و مدت زمانی که برای دیدن هر

چیز لازم است برابر باسرعت سیر نور آن است. از این حدیث استفاده می شود که مرکب مزبور، سرعتی برابر با سرعت نور داشته است.

بنابراین مرکب پیغمبر اکرم، سرعت لازمه برای اقدام به یک سفر فضائی و گذشتن از آسمان اول را داشته است.

بنابر این ، مرکب پیغمبر اکرم، سرعت لازم برای اقدام به یک سفر فضائی و گذشتن از آسمان اول را داشته است.

اشکال: سرعتی معادل سرعت نور، نمی تواند برای رفتن به فضا و عبور از منظومه شمسی کفایت کند، چرا که سرعت نور در خلاء حدود ۳۰۰۰۰۰ کیلومتر در

ثانیه است. اگر جسمی با سرعت نور در فضا حرکت کند، تنها برای رسیدن به نزدیک ترین ستاره ثابت خارج از منظومه شمسی یعنی« ستاره پروکسیما»

بیش از چهار سال وقت لازم است ! با این بیان، گذشتن از منظومه شمسی و کهکشانها که مدعی هستید تنها در یک شب واقع شده اساساً باطل است.

جواب:

با تحقیقات دانشمندان امروزی، مشخص شد که این اشکال نیز بی مورد است چرا که تحقیقاتِ محققان مرکز (EPFL) فرانسه نشان داده که سرعت

نور افزایش است . آنها با آزمایشی توسط تجهیزات نه چندان پیشرفته و در شرایط محیطی نرمال، توانستد سرعت نور را افزایش دهند.

(به نقل از شبکه فن آوری ایران iritn/ مقاله افزایش سرعت نور /تاریخ ۱۶/۶/۱۳۸۷)

چندی پیش نیز در خبرها آمده است: « سرعت نور شکسته شد» و آنچه را ه دانشمندان قبلی درباره نور تصور می کردند و می گفتند « بیشترین سرعت،

مربوط به حرکت نور در خلا است که حدود ۰۰۰/۳۰۰ هزار کیلومتر در ثانیه است» اشتباه بوده، چرا که محققان دانشگاه ژنو در سوئیس ، سیگنالی از جنس

نور را در ردیابی کردند که سرعتی بالاتر از سرعت قبلی نور را دارد.

محققان دانشگاه ژئو، دوفوتون نور که مرتبط و درگیر به هم را به فاصله ۱۸ کیلومتر از یکدیگر دور کردند و با بررسی خصوصیات هر یک از آنها دریافتند که با

تغییر در هر کدام، دیگری نیز متحول می شود. آنها این آزمایش را بر روی جفت های زیادی از فوتون ها انجام دادند که نتایج بدست آمده مشابه نتیجه اولیه

بود.

دقت کنید بر اساس گزارش NewScientist محققان بر این باورند که این سیگنال، باید سرعتی معادل ۱۰۰۰۰ بار بیشتر از سرعت نور که قبلا مطرح می شد را

داشته باشد تا بتوانید خصوصیت یک فوتون را به دیگری منتقل کند.(تمام اخبار مربوط به تحقیقات دانشگاه ژئو سوئیس به نقر از خبرگزاری مهر /تاریخ ۲۸

مرداد ۱۳۸۷ می باشد)

از گفته های دانشمندان امروزی چنین بر می آید که : اولا سرعت نور قابل افزایش است. ثانیا در یک آزمایش معلوم شد که سیگنال های نوری تا ده هزار بار

بیشتر از فریضه قبلی سرعت دارد.

با این بیان می توان گفت : سرعت مرکب پیغمبر اکرم دقیقا قابل اندازه گیری نیست، چرا که آن مرکب با سرعت نور حرکت می کرد و تا الان ثابت شده که نور

می تواند ده هزار برابر سیصد هزار کیلومتر در ثانیه ( یعنی سه میلیارد کیلومتر در ثانیه) سرعت داشته باشد و حتی شاید سرعت این مرکب بیشتر از این نیز

بوده باشد  که هنوز بشر آن اندازه از سرعت را کشف نکرده است.

اتفاقا دانشمندی به نام « گیورگیو» مدتها قبل از این، فوق سرعتی که قبلا برای نور مطرح می شد را حدس زده و چنین گفت : یک سرعت وجود دارد که آنی

است و در یک لحظه از یک سر جهان به طرف دیگر اثر می کند.(نقل گفتار« گیورگیو» از کتاب معراج شق القمر، عبادت در قطبین نوشته ناصر مکارم شیرازی)

بنابر این مشکل زمان رد مسأله معراج، در عبور کردن پیامبر از منظومه شمسی و کهکشانها حل خواهد شد و از نظر علم، مانعی ندارد ه پیامبر اکرم سراسر

پهنه آسمان ملک وکهکشانها را در یک شب سیر کرده باشد.

نکته آخر

در آیه اول از سوره مبارکه اسراء در مورد معراج چنین آمده است.

 (سبحان الذی اسری بعبده لیلا…) منزه است آن خدایی که بنده اش را شبانگاه سیر داد…..

دقت کنید! در این آیه در مورد سیر و حرکت پیامبر اکرم از واژه (اسری) استفاده شده است. در لغت عرب پیرامون حرکت و سیر کردن دو ماده و ریشه وجود

دارد. یکی ریشه ( سَ یَ رَ) که عنوان (سی وسفر) از همین ریشه گرفته شده است و دیگری ریه (سَ رَ یَ) که کلمه ( اسرَی) در آیه شریفه، از این ریشه

گرفته شده است .

ماده ( سَ یَ رَ) و واژه سیر، در مورد هر حرکت وسیری به کار می رود چه اینکه حرکت در شب باشد و یا در روز باشد، چه اینکه حرکت تنهایی باشد و یا

حرکت دسته جمعی باشد، چه اینکه حرکت تند باشد و یا حرکت کند باشد. به هر حال واژه سیر در مورد هر حرکت و سیری به کار می رود.

اما وقتی از ماده (سَ رَ یَ) استفاده می شود مراد یک حرکت وسیر خاص است . به سیر و حرتی که اولا در شب واقع شود و ثانیا پیچیده و راز آلود باشد و

ثالثا بسیار تند و سریع باشد و به اصطلاح مسافر در آن سیر، راهِ چند سلاه را یک شبه طی کند، سری می گویند( که ریشه کلمه اسری ز همین ماده است).

(تفسیر بیان دکتر محمد علی انصاری ذیل تفسیر ایه اول سوره مبارکه اسراء)

بنابر این گفتار لغویین لغت عرب نیز بر سریع و آنی بودنَ حرکت پیامبر اکرم در شب معراج، صحه گذاشته است.

و بالاخره آنکه : قدرت نامحدود الهی ، هر امر ممکنی که در ظاهر غیر ممکن و یا سخت و خطر به نظر می رسد رابه مرحله انجام می رساند پیامبر اکرم نیز با

همان قدرت نامحدود از کره خاک به آسمان ملک و از آنجا به آسمان ملکوت سیر کردند در حالی که هیچ گونه خطری متوجه آن بزرگوار نشد

منبع: کتاب پاسخ به شبهات اینترنتی جلد یک 

کلیه حقوق مادی و معنوی برای گروه قرآنی مبین محفوظ می باشد . هر گونه کپی برداری بدون منبع پیگیرد قانونی دارد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *