سخنرانی های آیت الله مجتهدی تهرانی

 

ماه رمضان

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان
1
روز اول رمضان-قسمت اول
5,197 0:05:32
2
روز اول رمضان-قسمت دوم
7,329 0:07:49
3
روز دوم رمضان-قسمت اول
7,547 0:08:02
4
روز دوم رمضان-قسمت دوم
7,091 0:07:33
5
روز سوم رمضان-قسمت اول
6,232 0:06:38
6
روز سوم رمضان-قسمت دوم
7,416 0:07:54
7
روز چهارم رمضان-قسمت اول
5,020 0:05:21
8
روز چهارم رمضان-قسمت دوم
6,073 0:06:28
9
روز پنجم رمضان-قسمت اول
6,043 0:06:26
10
روز پنجم رمضان-قسمت دوم
6,435 0:06:51
11
روز ششم رمضان-قسمت اول
7,359 0:07:50
12
روز ششم رمضان-قسمت دوم
7,224 0:07:42
13
روز هفتم رمضان-قسمت اول
5,634 0:06:00
14
روز هفتم رمضان-قسمت دوم
6,889 0:07:21
15
روز هشتم رمضان-قسمت اول
6,573 0:07:01
16
روز هشتم رمضان-قسمت دوم
6,658 0:07:06
17
روز نهم رمضان-قسمت اول
5,748 0:06:08
18
روز نهم رمضان-قسمت دوم
6,725 0:07:10
19
روز دهم رمضان-قسمت اول
8,613 0:09:11
20
روز دهم رمضان-قسمت دوم
9,847 0:10:30
21
روز یازدهم رمضان-قسمت اول
6,532 0:06:58
22
روز یازدهم رمضان-قسمت دوم
8,447 0:09:01
23
روز دوازدهم رمضان-قسمت اول
6,855 0:07:19
24
روز دوازدهم رمضان-قسمت دوم
8,757 0:09:20
25
روز سیزدهم رمضان-قسمت اول
7,436 0:07:56
26
روز سیزدهم رمضان-قسمت دوم
8,380 0:08:56
27
روز چهاردهم رمضان-قسمت اول
6,139 0:06:33
28
روز چهاردهم رمضان-قسمت دوم
8,850 0:09:26
29
روز شانزدهم رمضان-قسمت اول
6,570 0:07:00
30
روز شانزدهم رمضان-قسمت دوم
7,237 0:07:43
31
روز هفدهم رمضان-قسمت اول
9,200 0:09:49
32
روز هفدهم رمضان-قسمت دوم
10,796 0:11:31
33
روز هجدهم رمضان-قسمت اول
7,368 0:07:52
34
روز هجدهم رمضان-قسمت دوم
7,782 0:08:18
35
روز نوزدهم رمضان-قسمت اول
8,371 0:08:56
36
روز نوزدهم رمضان-قسمت دوم
8,517 0:09:05
37
روز بیستم رمضان-قسمت اول
6,814 0:07:16
38
روز بیستم رمضان-قسمت دوم
7,607 0:08:07
39
روز بیست و دوم رمضان-قسمت اول
6,471 0:06:54
40
روز بیست و دوم رمضان-قسمت دوم
7,168 0:07:39
41
روز بیست و سوم رمضان-قسمت اول
5,712 0:06:06
42
روز بیست و سوم رمضان-قسمت دوم
6,863 0:07:19
43
روز بیست و چهارم رمضان-قسمت اول
6,568 0:07:00
44
روز بیست و چهارم رمضان-قسمت دوم
7,053 0:07:31
45
روز بیست و پنجم رمضان-قسمت اول
8,075 0:08:37
46
روز بیست و پنجم رمضان-قسمت دوم
6,346 0:06:46
47
روز بیست و ششم رمضان-قسمت اول
6,660 0:07:02
48
روز بیست و ششم رمضان-قسمت دوم
7,169 0:07:39
49
روز بیست و هفتم رمضان-قسمت اول
4,886 0:05:13
50
روز بیست و هفتم رمضان-قسمت دوم
6,052 0:06:27
51
روز بیست و هشتم رمضان-قسمت اول
7,589 0:08:06
52
روز بیست و هشتم رمضان-قسمت دوم
7,488 0:07:59
53
روز بیست و نهم رمضان-قسمت اول
7,859 0:08:23
54
روز بیست و نهم رمضان-قسمت دوم
7,607 0:08:07
55
روز سی ام رمضان-قسمت اول
6,380 0:06:48
56
روز سی ام رمضان-قسمت دوم
6,786 0:07:14

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *