قرائت ترتیل کل قرآن توسط استاد عبدالباسط به تفکیک سوره

سایت قرآن مبین به مناسبت ماه مبارک رمضان تلاوت کل قرآن کریم به صورت تجوید با صدای مانگار  عبدالباسط را برای اولین بار در بین کلیه سایت های ایرانی با بالاترین کیفیت تقدیم شما می نماید:

42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره فاتحه

099-B ۰:۴۵
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره بقره

 099-B  ۳:۳۶:۲۵
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره آل عمران

099-B ۲:۰۲:۴۱
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره نساء

099-B ۱:۲۲:۵۶
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره مائده

099-B ۱:۰۳:۰۷
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره انعام

099-B ۱:۱۶:۲۶
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره اعراف

099-B ۲۹:۲۴
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره انفال

099-B ۲۵:۱۲
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره توبه

099-B ۵۰:۰۸
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره یونس

099-B ۳۷:۴۰
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره هود

099-B ۳۸:۳۵
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره یوسف

099-B ۳۴:۱۷
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره رعد

099-B ۱۶:۰۵
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره ابراهیم

099-B ۱۵:۲۱
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره حجر

099-B ۱۲:۵۷
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره نحل

099-B ۳۸:۱۴
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره اسراء

099-B ۳۴:۳۷
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره کهف

099-B ۳۶:۲۴
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره مریم

099-B ۲۲:۰۸
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره طه

099-B ۳۱:۰۰

 

42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره انبیاء

099-B ۲۹:۱۲
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره حج

099-B ۳۰:۲۹
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره مومنون

099-B ۲۴:۴۷
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره نور

099-B ۲۷:۱۰
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره فرقان

099-B ۱۶:۰۵
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره شعراء

099-B ۲۹:۴۹
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره نمل

099-B ۳۰:۳۲
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره قصص

099-B ۳۶:۱۸
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره عنکبوت

099-B ۲۳:۳۳
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره روم

099-B ۱۸:۴۲
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره لقمان

099-B ۱۰:۱۲
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره سجده

099-B ۷:۲۵
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره احزاب

099-B ۲۵:۴۵
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره سبأ

099-B ۱۷:۱۰
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره فاطر

099-B ۱۶:۱۸
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره یس

099-B ۱۴:۴۳
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره صافات

099-B ۱۹:۰۴
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره ص

099-B ۱۵:۵۷
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره بقره

099-B ۲:۳۲:۳۶
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره زمر

099-B ۲۸:۳۵

 

42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره غافر

099-B ۲۹:۰۷
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره فصلت

099-B ۱۹:۱۵
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره شوری

099-B ۲۱:۱۳
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره زخرف

099-B ۲۱:۳۵
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره دخان

099-B ۸:۵۰
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره جاثیه

099-B ۱۰:۵۷
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره احقاف

099-B ۱۶:۰۶
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره محمد

099-B ۱۳:۴۶
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره فتح

099-B ۱۳:۳۸
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره حجرات

099-B ۸:۴۱
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره ق

099-B ۸:۳۱
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره ذاریات

099-B ۸:۳۷
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره طور

099-B ۷:۳۰
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره نجم

099-B ۶:۵۶
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره قمر

099-B ۸:۴۷
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره الرحمن

099-B ۱۰:۱۱
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره واقعه

099-B ۱۰:۰۷
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره حدید

099-B ۱۳:۰۳
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره مجادله

099-B ۱۰:۵۶
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره حشر

099-B ۱۱:۱۵

 

 

 42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره ممتحنه

099-B ۹:۲۶
 42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره صف

099-B ۵:۱۱
 42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره جمعه

099-B ۴:۰۷
 42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره منافقون

099-B ۴:۲۸
 42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره تغابن

099-B ۵:۴۴
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره طلاق

099-B ۶:۵۹
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره تحریم

 099-B ۶:۵۶
 42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره ملک

 099-B ۸:۱۳
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره قلم

 099-B ۷:۳۷
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره حاقه

099-B ۶:۵۳
 42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره معارج

099-B ۵:۴۹
 42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره نوح

099-B ۵:۴۸
 42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره جن

 099-B ۶:۴۷
 42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره مزمل

099-B ۴:۴۹
 42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره مدثر

099-B ۶:۳۱
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره قیامه

 099-B ۴:۰۱
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره انسان

 099-B ۵:۵۳
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره مرسلات

 099-B ۴:۳۶
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره نبأ

 099-B ۴:۲۵
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره نازعات

099-B ۴:۱۰

 

42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره عبس

099-B

۳:۲۸
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره تکویر

099-B

۲:۲۴
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره انفطار

099-B

۱:۵۳
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره مطففین

099-B

۴:۰۴
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره انشقاق

099-B

۲:۲۳
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره بروج

099-B

۲:۱۸
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره طارق

099-B

۱:۲۸
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره اعلی

099-B

۱:۴۰
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره غاشیه

099-B

۲:۰۶
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره فجر

099-B

۳:۰۳
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره بلد

099-B

۱:۵۱
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره شمس

099-B

۱:۲۱
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره لیل

099-B

۱:۴۹
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره ضحی

099-B

۱:۰۳
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره شرح

099-B

۰:۳۹
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره تین

099-B

۰:۴۸
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره علق

099-B

۱:۳۸
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره قدر

099-B

۰:۴۰
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره بینه

099-B

۱:۵۸
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره زلزله

099-B

۰:۵۳

 

42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره عادیات

099-B

۰:۵۷
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره قارعه

099-B

۰:۵۴
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره تکاثر

099-B

۰:۴۴
 42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره عصر

099-B

۰:۲۲
 42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره همزه

099-B

۰:۴۸
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره فیل

099-B

۰:۳۲
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره قریش

099-B

۰:۳۰
 42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره ماعون

099-B

۰:۳۹
 42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره کوثر

099-B

۰:۱۹
 42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره کافرون

099-B

۰:۴۰
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره نصر

099-B

۰:۲۷
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره مسد

099-B

۰:۳۱
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره اخلاص

099-B

۰:۱۸
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره فلق

099-B

۰:۲۸
42d3474819e5e52f3e53805480352808

سوره ناس

099-B

۰:۳۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *