نوازنده و خواننده ای که قاری قرآن شد…

شاید به ندرت بتوان کسی را یافت که ابتهال بسیار زیبای «حب الحسین» شاهکار ماندگار استاد «طه الفشنی» را نشنیده ...

آشنایی با مقامات موسیقی قرائت

 ردیف عنوان نوع فایل دانلود 1 مقام بیات   mp3 2 مقام بیات   mp3 3 مقام بیات   mp3 4 مقام بیات     mp3 5 مقام بیات   mp3 6 مقام بیات     mp3 7 مقام حجاز   mp3 8 مقام حجاز     mp3 9 مقام حجاز   mp3   10 مقام حجاز      mp3     11 مقام رست      mp3   12 مقام رست      mp3   13 مقام رست      mp3   14 مقام رست      mp3   15 مقام رست      mp3   16 مقام رست    mp3   17 مقام سه گاه      mp3   18 مقام ...