قرائت ترتیل استاد شحات محمد انور به تفکیک سوره

سوره فاتحه   ۰۰:۲۲ سوره بقره   ۰۲:۳۶:۵۷ سوره آل عمران   ۰۱:۲۴:۵۳ سوره نساء   ۰۱:۲۸:۴۷   سوره مائده   ۰۱:۰۶:۲۶   سوره انعام   ۰۱:۱۱:۱۵   سوره اعراف   ۰۱:۲۱:۰۷   سوره انفال   ۳۰:۵۵   سوره توبه   ۰۱:۰۰:۵۶   سوره یونس   ۴۴:۳۷   سوره هود ۴۴:۳۴   سوره یوسف   ۴۰:۲۱   سوره رعد   ۱۹:۳۰   سوره ابراهیم   ۱۹:۴۴   سوره حجر   ۱۵:۰۶   سوره نحل   ۴۲:۱۹   سوره اسراء   ۳۵:۱۴   سوره کهف   ۳۵:۳۸   سوره ...

قرائت ترتیل کل قرآن توسط استاد عبدالباسط به تفکیک سوره

سایت قرآن مبین به مناسبت ماه مبارک رمضان تلاوت کل قرآن کریم به صورت تجوید با صدای مانگار  عبدالباسط را برای ...

قرائت ترتیل کل قرآن استاد منشاوی به تفکیک سوره

سوره فاتحه   0:52 سوره بقره   2:16:59 سوره آل عمران 1:26:33 سوره نساء 1:25:54 سوره مائده 1:07:06 سوره انعام 1:06:30 سوره اعراف 1:12:36 سوره انفال 29:43 سوره توبه 54:18 سوره یونس 43:24 سوره هود 47:56 سوره یوسف 45:01 سوره رعد 19:15 سوره ابراهیم 18:39 سوره حجر 14:18 سوره نحل 37:10 سوره اسراء 32:01 سوره کهف 35:02 سوره ...

قرائت ترتیل کل قرآن توسط فارس عِبّاد به تفکیک سوره

ترتیل سوره حمد 00:00:44 ترتیل سوره بقره 01:53:23 ترتیل سوره آل عمران 01:01:59 ترتیل سوره نساء 01:03:31 ترتیل سوره مائده 00:49:17 ترتیل سوره انعام 00:51:45 ...

ترتیل قرآن با قرائت مهدی صیاف زاده به تفکیک 30 جزء

ترتیل قرآن با قرائت مهدی صیاف زاده به تفکیک 30 جزء ردیف جزء اجرا حجم (KB) زمان 1 جزء اول 7,018 00:59:50 2 جزء دوم 7,444 01:03:29 3 جزء سوم 7,328 01:02:29 4 جزء چهارم 6,852 00:58:25 5 جزء پنجم 7,220 01:01:34 6 جزء ششم 6,950 00:59:16 7 جزء هفتم 7,632 01:05:05 8 جزء هشتم 7,034 00:59:58 9 جزء نهم 6,492 00:55:21 10 جزء ...