ترتیل قرآن با قرائت مهدی صیاف زاده به تفکیک ۳۰ جزء

ترتیل قرآن با قرائت مهدی صیاف زاده به تفکیک ۳۰ جزء ردیف جزء اجرا حجم (KB) زمان ۱ جزء اول ۷,۰۱۸ ۰۰:۵۹:۵۰ ۲ جزء دوم ۷,۴۴۴ ۰۱:۰۳:۲۹ ۳ جزء سوم ۷,۳۲۸ ۰۱:۰۲:۲۹ ۴ جزء چهارم ۶,۸۵۲ ۰۰:۵۸:۲۵ ۵ جزء پنجم ۷,۲۲۰ ۰۱:۰۱:۳۴ ۶ جزء ششم ۶,۹۵۰ ۰۰:۵۹:۱۶ ۷ جزء هفتم ۷,۶۳۲ ۰۱:۰۵:۰۵ ۸ جزء هشتم ۷,۰۳۴ ۰۰:۵۹:۵۸ ۹ جزء نهم ۶,۴۹۲ ۰۰:۵۵:۲۱ ۱۰ جزء ...

قرائت ترتیل استاد شحات محمد انور به تفکیک سوره

سوره فاتحه   ۰۰:۲۲ سوره بقره   ۰۲:۳۶:۵۷ سوره آل عمران   ۰۱:۲۴:۵۳ سوره نساء   ۰۱:۲۸:۴۷   سوره مائده   ۰۱:۰۶:۲۶   سوره انعام   ۰۱:۱۱:۱۵   سوره اعراف   ۰۱:۲۱:۰۷   سوره انفال   ۳۰:۵۵   سوره توبه   ۰۱:۰۰:۵۶   سوره یونس   ۴۴:۳۷   سوره هود ۴۴:۳۴   سوره یوسف   ۴۰:۲۱   سوره رعد   ۱۹:۳۰   سوره ابراهیم   ۱۹:۴۴   سوره حجر   ۱۵:۰۶   سوره نحل   ۴۲:۱۹   سوره اسراء   ۳۵:۱۴   سوره کهف   ۳۵:۳۸   سوره ...

قرائت ترتیل کل قرآن توسط استاد عبدالباسط به تفکیک سوره

سایت قرآن مبین به مناسبت ماه مبارک رمضان تلاوت کل قرآن کریم به صورت تجوید با صدای مانگار  عبدالباسط را برای ...

قرائت فارسی ، بسیار زیبا و تکان دهنده ۱۹ سوره از قرآن کریم

قرائت فارسی بسیار زیبا و تکان دهنده ۱۹ سوره از قرآن کریم به همراه جلوه های ویژه صوتی بی نظیر ...

تلاوت های مجلسی عبدالصمد محمد عبدالباسط

دانلود عنوان زمان تلاوت سوره های مبارکه توبه آیات ۱۸-۲۹ ، طارق ، بلد و قدر ۳۷:۴۰   سوره های مبارکه شوری آیات ۴۹-آخر ...

قرائت کل قرآن بصورت ترتیل توسط استاد عبدالباسط

سایت قرآن مبین به مناسبت ماه مبارک رمضان تلاوت کل قرآن کریم به صورت تجوید با صدای مانگار  عبدالباسط را برای ...

تلاوت مجلسی راغب مصطفی غلوش

تلاوت مجلسی سوره مبارکه حاقه (تصویری) 11:51 تلاوت مجلسی سوره مبارکه حاقه (صوتی) 11:51 تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قمر آیات ...

قرائت ترتیل کل قرآن استاد منشاوی به تفکیک سوره

سوره فاتحه   0:52 سوره بقره   2:16:59 سوره آل عمران 1:26:33 سوره نساء 1:25:54 سوره مائده 1:07:06 سوره انعام 1:06:30 سوره اعراف 1:12:36 سوره انفال 29:43 سوره توبه 54:18 سوره یونس 43:24 سوره هود 47:56 سوره یوسف 45:01 سوره رعد 19:15 سوره ابراهیم 18:39 سوره حجر 14:18 سوره نحل 37:10 سوره اسراء 32:01 سوره کهف 35:02 سوره ...

قرائت تحقیق آموزشی استاد خلیل حصری به تفکیک سوره

سوره حمد 00:54 سوره بقره   03:18:35 سوره آل عمران 01:54:34 سوره نساء 01:54:46 سوره مائده 01:32:39   سوره انعام 44:23   سوره اعراف 47:36   سوره انفال 41:32 سوره توبه 01:26:08 سوره یونس 59:20 سوره هود 54:50 سوره یوسف 57:00 سوره رعد 27:04 سوره ابراهیم 27:37 سوره حجر 22:21 سوره نحل 57:56 سوره اسراء 50:02 سوره کهف 47:27 سوره ...